Klijenti

Hrvatske vode

Hrvatske vode

Hrvatske autoceste d.o.o.

Hrvatske autoceste d.o.o.

Petrokemija d.d.

Petrokemija d.d.

Grad Kutina

Grad Kutina

Privreda d.o.o. Petrinja

Privreda d.o.o. Petrinja

Viadukt d.d.

Viadukt d.d.

Vodoprivreda Sisak d.d.

Vodoprivreda Sisak d.d.

Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske ceste d.o.o.

Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

LNG Hrvatska d.o.o.

LNG Hrvatska d.o.o.

Grad Karlovac

Grad Karlovac

LIDL Hrvatska d.o.o. k.d.

LIDL Hrvatska d.o.o. k.d.

Tempus projekt d.o.o.

Tempus projekt d.o.o.

Lonja Strug d.d.

Lonja Strug d.d.

Grad Zagreb

Grad Zagreb

HŽ Infrastruktura d.o.o.

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Lučka uprava Slavonski Brod

Lučka uprava Slavonski Brod

Grad Samobor

Grad Samobor

EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

Vodoprivreda Zagreb d.d.

Vodoprivreda Zagreb d.d.

Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Jadranski naftovod d.d.

Jadranski naftovod d.d.

HEP Proizvodnja d.o.o.

HEP Proizvodnja d.o.o.

Lučka uprava Sisak

Lučka uprava Sisak

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Elektroprojekt d.d.

Elektroprojekt d.d.

Vodoprivreda Zagorje d.o.o.

Vodoprivreda Zagorje d.o.o.

Institut IGH d.d.

Institut IGH d.d.

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava