Nadzor

Djelatnost NADZOR

Desni nasip rijeke Save od naselja Donje Bukevje do naselja Drnek u dužini 2300 metara

Nadzorom su obuhvaćeni slijedeći radovi:

1) izgradnja nasipa od lokalnog glinenovito prahovitog materijala,

2) izrada zaštite građevne jame za izgradnju ustave 

3) izgradnja ustave

 

Nadzorom su obuhvaćeni slijedeći radovi :

1. Izgradnja nasipa od glinovito-prašinastog materijala koji se nalazi u inundaciji rijeke Save. Nasip je prosječne visine 5,0 metara, dok je na dionici starog toka (dužine do 150 metara) visine preko 8,0 metara. Nasip je širine krune 5,0 m na približnoj koti 105,50 m n.m., nagiba pokosa 1:2 te sa bermom na zaobalnoj strani širine 5,0 m na koti cca. 102,50 m n.m.

2. Izrada zaštite građevne jame za izgradnju ustave je izvedena ugradnjom čeličnog žmurja. Temeljenje ustave je provedeno u sloju dobro propusnog pijeska, te je ugradnom čelićnog žmurja osiguran rad u suhom. 

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava