Nadzor

Prvo je izvedena potporna zona nasipa od šljunkovitog materijala. Nakon završetka ove faze postavljen je vodonepropusni uzvodni materijal – bentonitna mambrana koja je sidrena na kruni nasipa potporne zone i u uzvodnoj nožici nasipa. U trećoj fazi izvedeno je nasipavanje zaštitnog sloja na postavljenu bentonitnu membranu. Ovaj zaštitni sloj izveden je kao i potporna zona od šljunkovitog materijala u slojevima uz zbijanje.

Idejni, glavni i izvedbeni geotehnički projekt Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska obuhvaća:

Za potrebe izgradnje podzemne garaže poslovnog objekta VIPnet na Žitnjaku u Zagrebu, izvedeni su geotehnički istražni radovi te je izrađen projekt zaštite građevinske jame dubine do 12 m. U sklopu izvedbe proveden je stručni nadzor nad radovima zaštite građevinske jame i temeljenja.

Projekt obrane od poplave grada Metkovića na desnoj obali rijeke Neretve obuhvaća izradu sustava nasipa s crpnim stanicama i ustavama te preljevnim građevinama i dovodnim kanalom. U sklopu ovog projekta provedeni su istražni radovi, izrađen je glavni i izvedbeni projekt te izmjena idejnog i glavnog projekta. Tijekom izgradnje provođen je projektantski nadzor.

Dionica državne ceste Sveti Kuzam-Križišće zamjenjuje postojeću Jadransku turističku cestu kroz Bakarski zaljev i općinu Kostrena te obilazi urbana područja istočnog dijela grada Rijeke i to Kostrenu, Bakar, Bakarac, Kraljevicu i Šmriku. 

Stranica 2 od 2

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava